چهارشنبه 1 فروردين 1397 - 04 رجب 1439
  همایشها
عنوان  تاریخ برگزاری
 هفتمين همايش کشوری يادگيری الکترونيکی در علوم پزشکی
 6-4 آذزماه 1393