شنبه 27 آبان 1396 - 28 صفر 1439
  همایشها
عنوان  تاریخ برگزاری
 هفتمين همايش کشوری يادگيری الکترونيکی در علوم پزشکی
 6-4 آذزماه 1393