پنجشنبه 28 تير 1397 - 05 ذو القعدة 1439
  کارگاههای برگزار شده
ليست كارگاههاي برگزار شده توسط واحد آموزشهاي الكترونيكي
ردیف
نام كارگاه
تاريخ برگزاري
محل برگزاري
1
نقشه هاي ذهني(آزمايشي)
فروردين 87
مركز مطالعات
2
نقشه هاي ذهني(آزمايشي)
ارديبهشت 87
مركز مطالعات
3
E-trainer
19/4/87
مركز مطالعات
4
فتو شاپ
06/6/87
مركز مطالعات
5
توليد محتواي اموزش الكترونيكي
16/11/87
مركز مطالعات
اشنائي با LMS
كلاس مجازي
6
آشنائي با سيستمLMS
براي پيام
28/11/87
مركز مطالعات
7
توليد محتواي اموزش الكترونيكي
30/11/87
مركز مطالعات
آشنائي با LMS و كلاس مجازي
8
توليد محتواي اموزش الكترونيكي
(پيشرفته)
14/12/87
مركز مطالعات
9
آشنائي با LMS و توليد محتوا (NPMC)
22/01/88
مركز مطالعات
10
كاربري LMS براي دانشجويان
24/01/88
مركز مطالعات
كلاس مجازي
11
كاربري LMS براي دانشجويان
31/01/88
مركز مطالعات
كلاس مجازي
12
توليد محتواي اموزش الكترونيكي
02/02/88
مركز مطالعات
آشنائي با LMS
كلاس مجازي
13
توليد محتواي آموزش الكترونيكي
16/2/88
مركز مطالعات
آشنائي با سيستم  LMS
كلاس مجازي
14
توليد محتواي آموزش الكترونيكي
 
21/2/88
 
مركز مطالعات
آشنائي با  LMS
كلاس مجازي
15
توليد محتواي آموزش الكترونيكي
30/02/88
مركز مطالعات
آشنائي با  LMS
كلاس مجازي
16
توليد محتواي الكترونيكي با استفاده از Adobe Presenter
09/03/88
مركز مطالعات
17
تولید محتوای الکترونیکی بااستفاده از Adobe presenter
16/3/88
مركز مطالعات
18
تولید محتوای الکترونیکی بااستفاده از Word
20/3/88
مركز مطالعات
19
تولید محتوای الکترونیکی بااستفاده از
Adobe presente
30/3/88
مركز مطالعات
 20 آشنایی با LMS92/9/21دانشکده پزشکی 
 21 آشنایی با LMS 92/11/10 دانشکده مدیریت
22 آشنایی با LMS92/11/17دانشکده پزشکی 
23   آشنایی با LMS 92/12/1دانشکده توانبخشی 
24 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار Camtasia Studio 93/5/19 دانشکده دندانپزشکی